/// FUERSCHERDAG 

An eisem Centre des Sciences, alias "Sheldon", Scientific Headquarter for Expermimental Learning by Demonstration and Obeservation of Nature, an am Mathécentre,  war déi 2. Edition vum Fuerscherdag. Dëst Joer mam Motto "Wow-effect".